Resultatenverklaring

Minder gebruik onder jongeren

In het reguliere onderwijs zien we dat Rotterdamse 14- en 15-jarigen minder gebruiken in vergelijking met landelijke cijfers. Toch zijn de Rotterdamse doelstellingen nog niet behaald. Wel is er een daling van het risicovolle binge drinken. Er is geen verklaring voor de stabilisering bij het gebruik onder jongeren in het voortgezet onderwijs. Zeker in vergelijking met de landelijke cijfers is het gebruik onder jongeren op het reguliere onderwijs niet zorgelijk. We blijven actief voor minimalisering van gebruik.

Voortgezet special onderwijs (vso)

Op het vso is het middelengebruik ondanks alle maatregelen toegenomen. Hoe komt dit?

Door de invoering van het passend onderwijs hebben de minder problematische jongeren in het reguliere onderwijs een plek gekregen. Vooral jongeren die door hun stoornis en/of gedrag niet passen binnen het regulier onderwijs stromen als eerste door naar het speciaal onderwijs. De jongeren op het vso zijn hierdoor veelal jongeren met zware problematiek. We zijn met het vso in overleg om de aanpak beter te laten aansluiten op deze doelgroep. Het doel is uiteraard het gebruik te laten dalen.

Praktijkonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Op het praktijkonderwijs en het mbo zien we een positieve trend. Het gebruik van drugs en alcohol is onder studenten flink afgenomen. Dit is mogelijk te verklaren door de aanhoudende aandacht en de routine en expertise van de gezondheidscoaches.

Betere naleving NIX18

De nalevingsdoelstelling is niet behaald. Mogelijk was de doelstelling van 100% te ambitieus. De 0% naleving van de slijterijen is te verklaren door het lage aantal bezochte hotspot-slijterijen (slechts 3). De naleving bij de horeca is voornamelijk te danken aan de inzet van portiers; in 75% van de gevallen werd de acteurs de toegang aan de deur al ontzegd. Portiers vragen een ID bij toegang bij twijfel aan leeftijd.


Bij de avondwinkels is de naleving verviervoudigd en ook de sportverenigingen laten een grote stijging zien. Youz heeft sportverenigingen en avondwinkels de afgelopen twee jaar benaderd met voorlichtingsmaterialen voor hun personeel en klanten. Ook zijn zij gewezen op de wet die zij moeten naleven. Van alle avondwinkelmanagers is 90% op het Timmerhuis bijeengekomen om met elkaar de nalevingscijfers te bespreken. Dit overleg heeft opgeleverd dat zij bij onveilige situaties in de winkel sneller de politie bellen en personeel informeren over de nalevingsregels.

Betere naleving doorschenken

Hoewel de doelstelling van 10% stijging ten opzichte van 2015 niet is behaald, zien we al enkele jaren een positieve trend in de naleving op het doorschenken in de horeca in hotspotgebieden. Van 13% in 2012 naar 54% in 2017. Hier zien we dat de portiers beter op de hoogte zijn van de wetgeving. Zij weigeren bezoekers die al beschonken zijn bij de deur. Bij de sportverenigingen zien we in de jaren 2015 tot en met 2017 een constante naleving van slechts 10%. Mogelijk is de minimale handhaving op doorschenken hiervoor een verklaring.

Beter normbesef en groter publiek draagvlak

Hoewel de doelstelling niet is behaald, laten de cijfers wel een lichte verbetering zien van het normbesef ten opzichte van vorige jaren. We hebben hiervoor geen verklaring.