Doelstelling 1.
Minder gebruik onder jongeren

Voorlichting op het basisonderwijs

In 2018 is in totaal op 41 basisscholen aandacht voor alcoholpreventie geweest. Leerkrachten zijn getraind en hebben handvatten gekregen om vanuit het thema Groepsdruk en weerbaarheid aandacht te geven aan roken en alcohol.

Alle reguliere voortgezet onderwijsscholen besteden aandacht aan preventie

Vanaf 2010 hebben 35 scholen het programma De gezonde school en genotmiddelen (DGSG) gevolgd. Het programma DGSG helpt scholen om een schoolgezondheidsaanpak op te stellen voor alcohol, roken en blowen. Het is een preventieprogramma met lessen, ouderactiviteiten, het opstellen van een goed schoolreglement en het signaleren en begeleiden van leerlingen met problematisch middelengebruik.

Jongeren verplicht met ouders/verzorgers op bezoek bij verslavingszorg

Vanaf halverwege 2015 (na afschaffing van de leerstraf) verwijst Halt jongeren na constatering van een zorgelijke score op alcohol- en/of drugsgebruik door. Zij komen samen met hun ouder(s) of verzorgers op gesprek bij de jeugdafdeling van de verslavingszorg van YOUZ. In totaal zijn 114 jongeren doorverwezen, hiervan zijn er 101 samen met hun ouder(s) gekomen.

Jongeren informeren jongeren

In 2017 is Denk na joh! gelanceerd. Er zijn zes vlogs voor jongeren gemaakt, deze zijn 843 keer bekeken. Er zijn 23 posts geplaatst op Instagram met een totaal bereik van 162.272. Ook krijgen jongeren informatie over het blowverbod en kunnen ze gratis de denk na joh app! downloaden om zichzelf te testen op problematisch middelengebruik.

Professionals signaleren vroegtijdig

Vanaf 2015 zijn 14 trainingen Open & Alert en 6 trainingen Open & Alert met de focus op Licht Verstandelijk Beperkten, gezin en verslaving gegeven voor de wijkteams. Hierin zijn 293 wijkteammedewerkers getraind. In totaal zijn bijna 1400 professionals (wijkteammedewerkers, jeugd-, jongeren- en schoolmaatschappelijk werkers, etc.) getraind met de Open & Alert-training. Daarnaast is de denk na joh! app ontwikkeld. Een zelftest die professionals, zoals jongerenwerkers en politie, helpt om te zien of het middelengebruik of gamegedrag van een jongere problematisch is. De gemeente en de Hogeschool Rotterdam bekijken of ze een digitale lesbrief voor verschillende voortgezet onderwijsscholen kunnen ontwikkelen. De app is nodig voor uitvoering van opdrachten in de lesbrief.

Doelstelling 2.
Terugdringen van gebruik onder risicogroepen

Alle praktijkscholen verminderen het gebruik onder leerlingen

We hebben het gebruik onder leerlingen op het praktijkonderwijs teruggebracht door het nieuwe programma Samen Slagen. Van de 8 praktijkscholen voeren 7 scholen het programma uit. In totaal hebben 102 leerlingen een traject gevolgd bij de gezondheidscoach.

Studenten op mbo-niveau 1 en 2 krijgen stevige ondersteuning

Speciaal voor studenten op mbo-niveau 1 en 2 is het ROC-Aanvalsplan. Afname van alcohol- en drugsgebruik onder ROC-studenten levert veel winst op voor de Rotterdamse samenleving; deze studenten zijn immers de toekomstige werknemers van onze stad.

Vso-scholen verminderen het gebruik onder leerlingen

Er zijn 9 vso-scholen in Rotterdam die het programma Samen Slagen uitvoeren. Op alle vijf de Horizon Schreuder-locaties wordt het programma uitgevoerd. Drie locaties van het Passer College starten in het schooljaar 2018-2019 met Samen Slagen, waarbij de gezondheidscoach op afroep wordt ingezet. Ook het Yulius Charlois start komend schooljaar. In totaal hebben 163 leerlingen een traject gevolgd bij de gezondheidscoach. De andere scholen zijn in 2016 benaderd voor deelname. Zij ervaren weinig problematiek op dit gebied en voelen daarom geen noodzaak om hiermee aan de slag te gaan.

Jongeren die verzuimen van school worden gecontroleerd op gebruik

In oktober 2015 zijn 40 leerplichtambtenaren getraind via de trainingsmethode Open & Alert.

Ziekenhuizen – training en aanpak

Er zijn afspraken met ziekenhuizen gemaakt dat wanneer jongeren op de eerst hulp komen met alcohol- of drugsvergiftiging, zij direct naar Youz worden doorverwezen. Deze afspraken zijn gemaakt met het Erasmus Medisch Centrum (EMC), Maasstadziekenhuis, Ikazia en het Franciscus Gasthuis. Vanaf 2016 heeft EMC 7 jongeren doorverwezen en Ikazia 5.

Doelstelling 3.
Betere naleving NIX18 en doorschenken

Nalevingsonderzoek

Door de tegenvallende nalevingscijfers is met preventie, handhaving en toezicht veel aandacht geschonken aan het verbeteren van naleving van de leeftijdsgrens.

Campagne NIX zonder ID

In samenwerking met Youz is in 2017 en 2018 de NIX zonder ID-campagne uitgezet bij sportverenigingen. In totaal hebben 51 sportverenigingen een materiaalpakket ontvangen, waarvan 25 verenigingen persoonlijk en 26 per post. In het pakket zaten verschillende materialen, zoals een sticker met een stappenplan als hulpmiddel voor barmedewerkers, posters en tafelkaarten.

Sportcode

Vanaf 2013 zijn 25 sportverenigingen gestart met de uitvoering van de Sportcode. Deze code gaat over het eenvoudiger en beter vaststellen van de leeftijd van jongeren, zodat aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol wordt geschonken. Sportverenigingen krijgen ondersteuning om alcoholbeleid op te stellen. Ook zijn er verenigingen die zelf schenktijden vaststellen en hanteren. Ook worden sportverenigingen aangesproken op nalevingsresultaten en ondersteund met materiaal om deze naleving te verbeteren.

Inzet testaankopers

Aan het reguliere toezicht van handhavers kleven beperkingen. Allereerst kosten controles veel tijd. Handhavers moeten wachten tot een minderjarige alcohol probeert te kopen. Ook herkennen de ondernemers de handhavers na verloop van tijd; dit maakt het moeilijker om ongezien te controleren of de ondernemer zich aan de leeftijdsgrens houdt. Daarom wordt gewerkt met testaankopers. De inzet van testaankopers is effectief en verhoogt de efficiëntie van het werk van toezichthouders.

Doelstelling 4.
Beter normbesef en groter publiek draagvlak

Ouders voorkomen dat kinderen vroeg in aanraking komen met alcohol

Eind schooljaar 2018 is op 41 basisscholen alcoholpreventie uitgevoerd. In de klas zijn de risico’s van alcohol besproken. Het accent lag op het omgaan met groepsdruk en het nemen van beslissingen waar je zelf achterstaat. Ouders zijn geïnformeerd over de schade aan hersenen die nog in ontwikkeling zijn en de rol die zij in de opvoeding moeten nemen; NIX18. Dat is de afspraak.

Ouders geven het goede voorbeeld

Vanaf 2014 heeft Youz 65 oudervoorlichtingen gegeven in samenwerking met verschillende welzijnsorganisaties, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en scholen. Bij deze voorlichting staat het voorbeeld dat ouders geven centraal. In totaal hebben 1100 ouders de voorlichting bezocht. Daarnaast is de website Puber & Co voor ouders zo’n 8.800 keer bezocht en de facebookpagina Denknajoh bijna 17.500 keer.

Jongeren confronteren met de norm: geen drugs en onder 18 jaar geen alcohol

Er zijn 9 wijkbijeenkomsten georganiseerd in de wijken/gebieden Hoek van Holland, Hoogvliet, Kralingen-Crooswijk, Delfshaven, Overschie, Rozenburg, Pernis, Oude Westen en Nesselande. De gebiedsadviseurs van de gemeente Rotterdam zijn de initiators van deze bijeenkomsten.